logo JUDr. Martin Dostál

Právní služby

Obchodní právo a právo obchodních korporací a družstev

 • zakládání obchodních společností (v.o.s, k.s., s.r.o., a.s.,) a družstev;
 • organizace a řízení valných hromad;
 • všechny formy přeměn obchodních společností;
 • právní due diligence;
 • změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií akciové společnosti apod.
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty,
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem,
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody podílů, akcií), včetně změny zápisu v obchodním rejstříku,
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení apod.),
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku.

Procesní právo

 • řízení před obchodním rejstříkem,
 • řízení před živnostenským úřadem,
 • jiná správní řízení,
 • občanské soudní řízení,
 • ústavní stížnosti.

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení,
 • zastupování poškozených v trestním řízení.

Zemědělské právo

 • právní poradenství související s vinohradnictvím a vinařstvím.

Občanské právo

 • smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu,
 • prohlášení vlastníka,
 • zástavní smlouvy,
 • problematika věcných břemen a jejich změn,
 • nájemní vztahy týkající se bytů a prostor sloužících podnikání.

Správní právo

 • vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti se založením obchodní společnosti,
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem,
 • právní služby pro bytová družstva společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, jejich vklady do katastru nemovitostí,
 • zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení.

Ochrana osobních údajů, GDPR

 • příprava dohod o zpracování osobních údajů,
 • audity zpracování osobních údajů a revize všech procesů, řešení otázek práv subjektu údajů,
 • příprava smluv s pověřencem pro ochranu osobních údajů a právní poradenství v souvislosti se zavedením této pozice,
 • příprava interních směrnic a vnitřních předpisů, právní poradenství při zpracování zvláštní kategorie osobních údajů,
 • úpravy listin, jako jsou smluvní dokumenty, souhlasy a komunikační formuláře.